ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤษภาคม 2561 / 15:09:36  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเด็กวัยเรียน ระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเด็กวัยเรียน ระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการความร่วมมือระหว่างการบริการสาธารณสุขเชื่อมโยงสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคมเด็กวัยเรียน รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเด็กวัยเรียน ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อ ความเป็นไปได้และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน เพื่อนำไปสู่นโยบาย มาตรการ และแนวทางดำเนินงานเพื่อเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ ภายในการประชุมจะมีการถอดบทสรุป นโยบายสาธารณะ และมาตรการป้องกันภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงยกร่างนโยบาย มาตรการ และแนวทางป้องกันภาวะโภชนาสำหรับเด็กวัยเรียน และพิจารณาร่างคำสั่ง คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเด็กวัยเรียน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกัน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์เด็กเริ่มอ้วน และอ้วน มีแนวโน้มสูงขึ้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยเรียน ส่งเสริมการปรับความคิด ทักษะ และพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ จึงจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างการบริการสาธารณสุขเชื่อมโยงสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังคมเด็กวัยเรียน รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738