ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 พฤษภาคม 2561 / 15:51:35  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งให้กับพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่แปลงใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ บริเวณแก้มลิงหนองบ่อแก้ว ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานการขับเคลื่อน งานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรได้รับผลประโยชน์จากโครงการของรัฐ เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น มีความจุเก็บกักน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอุปโภค-บริโภค และด้านเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๔) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบหลักในการ ดําเนินงาน ๑๐ เรื่อง ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ โดยในส่วนของกรมชลประทาน เป็นเรื่อง เกี่ยวกับการจ้างแรงงานสร้างรายได้ การส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง สำหรับการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน เป็นภารกิจที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีการ KICKOFF พร้อมๆกันทุกโครงการ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สําหรับโครงการ ที่สนับสนุนการพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการจัดหาน้ำให้กับพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่แหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ในเขตตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง ซึ่งมีด้วยกัน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการแก้มลิงหนองบ่อแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำและอาคาร ประกอบด้วยการขุดลอกสระเพื่อเพิ่มขนาดความจุในการเก็บกักน้ำ จํานวน ๒ สระ ในส่วนของการขุดลอกสระเก็บน้ำแห่งที่ ๑ ความจุ ๙๕,๐๐๐ ลบ.ม. ซึ่งจะทําให้สระเก็บน้ำเดิมมีความจุเพิ่มขึ้นอีก ๒๗,๘๗๐ ลบ.ม. ส่วนการขุดลอกสระเก็บน้ำแห่งที่ ๒ ความจุ ๑๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. จะช่วยเพิ่มขนาดความจุจากเดิมอีก ๕๕,๗๙๐ ลบ.ม. พร้อมกับการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตทดแทนคลองดินที่มีแต่เดิม ความยาว ๑,๖๓๖ เมตร และอีกโครงการจะเป็นการปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากเหมือง พร้อมอาคารประกอบ เหมืองห้วยน้ำใส เป็นการปรับปรุงทํานบดินหนองสมบูรณ์ โดยก่อสร้างทํานบดินใหม่ สูง ๓ เมตร พร้อมก่อสร้างอาคาร ประกอบ ความจุ ๔๘๐,๐๐๐ ลบ.ม. โครงการนี้จะทําให้ความจุหนองสมบูรณ์เพิ่มขึ้น ๓๐,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมก่อสร้างอาคาร อัดน้ำในลําห้วยน้ำใส จํานวน ๗ แห่ง และขุดลอกลําห้วยน้ำใส ยาว ๒,๕๐๐ เมตร ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า เมื่อดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ พื้นที่แก้มลิงที่ได้รับการปรับปรุงจะมีความจุเพิ่มขึ้น ๘๖,๖๖๐ ลบ.ม.สามารถส่ง น้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่บ้านหมู่ที่ ๑, ๔, ๕ และหมู่ที่ ๑๐ ตําบลบ่อแก้ว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ ประมาณ ๑,๓๐๐ ไร่ รวมถึงสามารถส่งน้ำสนับสนุนการดําเนินการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮได้เป็นอย่างดี คาดจะสร้างรายได้และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนได้ อันเป็นเป้าประสงค์ของโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในการจะให้ ประชาชน ชุมชน อยู่ดีมีสุข จากการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำชลประทานเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในเขต พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังมีการดําเนินการเกี่ยวกับเมนูการจ้างแรงงานชลประทานบํารุงรักษาอาคารชลประทาน สร้างรายได้แก่เกษตรกร อีก ๔ โครงการ งบประมาณ ๔.๔ ล้านบาท สามารถจ้างแรงงาน ผู้ขึ้นทะเบียน ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเกษตรกร ผู้ใช้น้ำได้กว่า ๑๗๗ คน ซึ่งเป็นการดําเนินงานตามกรอบการขับเคลื่อนคนไทยไม่ทิ้งกัน และยังมีอีกโครงการที่จะดําเนินการ เป็นการใช้ยางพาราในงานซ่อมแซมถนนชลประทาน ถนนบนสันเขื่อน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสัญจรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร จํานวน ๑๗ โครงการ ครอบคลุม ๑๐ อําเภอ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการใช้น้ำยางพารามากกว่า ๕๕ ตัน ซึ่งเมื่อถนนยางพาราที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ จะมีราษฎรได้รับประโยชน์ กว่า๘,๔๔๙ ครัวเรือน” ทั้งนี้การดําเนินงานตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จะเน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งการดําเนินงานจะมีหน่วยภายนอก รวมถึงภาคประชาชนเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโครงการเหล่านี้จะสร้างประโยชน์สุขให้กับการพัฒนาประเทศ เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 93

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738