ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 พฤษภาคม 2561 / 22:30:39  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมต่อไป

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 ที่ พุทธสถานเชียงใหม่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมด้วยหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
ด้วยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ ยุวพุทธิสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชน ได้รู้และเข้าใจในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ซึ่งองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญของโลก ปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชนรู้จักหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นการส่งเสริม จรรโลงพระพุทธศาสนา ให้มีความเจริญสืบต่อไป
ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ ได้แก่ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธโคดม ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน)
สำหรับ การจัดกิจกรรมในวันนี้จะมีการแสดงปาญกถาธรรม หัวข้อ วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ , ดร (พระมหาดวงจันทร์ คุตตสีโล) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ รองเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ การมอบโล่ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การบรรยายธรรม และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยชมรมชาวอินเดียจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมต่อไป


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 76

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738