ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2561 / 21:54:48  
จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาใน โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาใน โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร
จังหวัดเชียงใหม่ มอบทุนการศึกษาใน โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ต่อเนื่อง มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเอง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร พร้อมด้วย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านทหารจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใยในการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ห่างไกลในพื้นที่ทุรกันดาร ตลอดจนความเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นๆ ประกอบกับนโยบายรัฐบาลสนับสนุนผู้ยากไร้หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากให้ได้รับการศึกษาและเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อเพื่อนำสู่การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตัวเองได้และเป็นกำลังสำคัญให้แก่ท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ รวมทั้งได้กำหนดให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐานรูปแบบ และกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความต้องการสภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมที่หลากหลายในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา และแก้ไขปัญหาความยากจน เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ต่อเนื่อง มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเอง ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันทางปัญญาที่จะเผชิญปัญหาความยากจนได้ โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 ที่ขาดปัจจัยสนับสนุนและประสบสภาวะยากลำบากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จาก 25 อำเภอ อำเภอละ 1 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 ราย และได้พิจารณาเพิ่มเติมอีกจำนวน 10 ทุน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 35 ราย

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 90

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738