ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 พฤษภาคม 2561 / 21:56:42  
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อรับทราบนโยบายในการบริหารราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่ 5/2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบทุนการศึกษาใน โครงการทุนการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนไทยในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ต่อเนื่อง มีคุณภาพมีศักยภาพในการพัฒนาและช่วยเหลือตนเอง ร่วมกับ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านทหารจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมอบพร้อมด้วย แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านตำรวจจังหวัดเชียงใหม่ แม่บ้านทหารจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประกาศนียบัตรอำเภอที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง จากสถิติเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ จำนวน 10 อำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการ ในการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการติดตามประเมินผลโครงการ เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการให้เรียบร้อย โปร่งใส ให้มีการติดตามประเมินผล ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ในด้านบัตรสวัสดิการ ให้เร่งสัมภาษณ์ให้ผู้ที่มีรายได้น้อย ให้ดำเนินการให้ความเรียบร้อยตามเป้าหมาย ด้านเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบจังหวัด กลุ่มจังหวัด ให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติไปแล้ว ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยและถูกต้อง ให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน การทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ให้ส่วนราชการรวบรวมจิตอาสาให้เข้าร่วมกิจกรรม โดยการแต่งกายของจิตอาสา ได้แก่ หมวก ผ้าพันคอ ป้ายบัตรสมาชิกจิตอาสา โดยจะมีการหารือในการทำกิจกรรมจิตอาสาในการรณรงค์ปลูกและขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนกรกฎาคม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตลอดทั้งเดือน แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองตลอดทั้งเดือน และตกแต่งธงชาติให้สวยงามในสถานที่ราชการและอาคารบ้านเรือน.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738