ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มิถุนายน 2561 / 14:26:39  
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรอัตราเหมาจ่ายจากเดิม 400 บาทต่อเดือน เป็น 600 บาทต่อเดือน

นายชนดนัย ชนกล้าหาญ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ..... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงแรงงาน รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย สาระสำคัญที่กระทรวงแรงงานเสนอ คือ 1.) การกำหนดให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรในอัตราเหมาจ่ายจากเดิม 400 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เป็น 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน 2.) การกำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ จากเดิมคราวละไม่เกิน 2 คนเป็นคราวละไม่เกิน 3 คน มีผล ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกันสังคม ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 3.) ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรการภาษีสนับสนุนการมีบุตร ซึ่ง ครม.มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ให้ลดหย่อนภาษีบุตรคนที่ 2 ที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป เพิ่มเป็น 6 หมื่นบาทต่อปี จากเดิม 3 หมื่นบาทต่อปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพ และแบ่งเบาภาระการมีบุตรเพิ่ม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันจะเป็นการช่วยเหลือบุตรของผู้ประกันตน ซึ่งจะส่งผลให้มีผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร จำนวน 1,202,009 ราย จำนวนบุตร 1,326,695 คน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ กำหนดให้กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป .

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738