ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มิถุนายน 2561 / 15:34:36  
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติมภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน
การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดำเนินการการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถมาลงทะเบียนในการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ โดยหลักเกณฑ์และแนวทางการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ มีดังนี้ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่กำหนดไว้ในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ครั้งแรก ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะไม่สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ นอกจากนี้การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นรูปแบบสมัครใจ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ เงินฝากธนาคาร การถือครองที่ดิน หนี้สิน เป็นต้น อีกทั้งยินยอมให้นำข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้ เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำสวัสดิการของรัฐต่อไป
กลไกการดำเนินการ ทีมไทยนิยมฯ เป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ และสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาทักษะและอาชีพ ตามแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ตามโครงการไทยนิยมฯ และใช้กลไกประชาคมในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดกรองผู้เข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ทีมไทยนิยมฯ บันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านกลไกประชาคมเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำโดย กระทรวงการคลัง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง
กระทรวงการคลัง เชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน กรมที่ดิน มท. ฐานข้อมูลการยื่นชำระภาษี กรมสรรพากร ฐานข้อมูลบำนาญ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฐานข้อมูลเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินจากประชาชน พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย สลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน และข้อมูลจากฐานข้อมูลคนพิการ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำมาประมวลผลผู้มีรายได้น้อยและนำไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้จากทีมไทยนิยม ประจำพื้นที่ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ www.epayment.go.th หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กระทรวงการคลังจะออกบัตรสวัสดิการฯ ให้ผู้มีสิทธิ เพื่อใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนดต่อไป โดยแจกจ่ายบัตรสวัสดิการฯ ผ่านกลไกของทีมไทยนิยมฯ ทั้งนี้ การลงทะเบียนเพิ่มเติม จะสนับสนุนโครงการไทยนิยม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560 สามารถเข้าสู่กระบวนการขอรับบัตรสวัสดิการฯ เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่ม

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 3620

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738