ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มิถุนายน 2561 / 21:38:19  
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ จัดเวทีเสวนาระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน และนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภาคเหนือ จัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือแบบบูรณาการ ที่ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
สำหรับ การจัดประชุมครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) เพื่อเป็นเวทีสำหรับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การพัฒนาในมิติต่างๆ รวมทั้งเสนอแนะประเด็นการพัฒนาที่มีความสำคัญสูงต่อภาคเหนือ และเป็นโอกาสในการสร้างความเข้าใจแก่ภาคีการพัฒนาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานในระดับภาคแบบบูรณาการและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งผลจากการจัดเวทีเสวนาระดับภาค (Northern Forum) จะได้ Roadmap ในการบูรณาการเชื่อมโยงแนวทางตามแผนพัฒนาภาคเหนือ ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้แผนงานโครงการที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยเฉพาะการกำหนดโครงการที่สำคัญ (Winning Projects) เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคเหนือตรงกับความต้องการของประชาชนและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
ในส่วนของกระบวนการกำหนด ทิศทางการพัฒนาภาค ของ สศช. มีกระบวนการจัดทำในรูปแบบเดียวกับการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นตากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในแต่ละภาคและจัดประชุม Focus group เพื่อทำความเข้าใจค้นหาประเด็นการพัฒนาในเชิงลึกและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อน รวมไปถึงมีการชี้แจง ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและผลการพัฒนาโดยรวม ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการพัฒนา
ทั้งนี้ แผนพัฒนาภาคเหนือ ที่เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มีทิศทางการพัฒนาภาค โดยจะมีการพัฒนาด้านท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่อง ให้มีคุณภาพสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม พร้อมทั้งใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจของภาค , ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย , เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง ตลอดจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน และพัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ขณะเดียวกัน จะดูแลการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ เชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738