ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มิถุนายน 2561 / 11:48:41  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนนักคิดร่วมประลองไอเดียในการประกวด "IP Champion 2018"
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชวนนักคิดร่วมประลองไอเดียในการประกวด "IP Champion 2018"
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีการคัดเลือก IP Champion 2018 เฟ้นหาสุดยอดผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากไอเดียของนักคิดนักสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ และคัดเลือกหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น และโอกาสในการศึกษาดูงาน ต่างประเทศ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดกิจกรรม Roadshow เพื่อให้คําแนะนําแก่ประชาชน ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมเปิดรับสมัครผลงานเข้าร่วมคัดเลือกแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการและชี้แจงรายละเอียดการสมัคร การพิจารณาคัดเลือกรางวัล IP Champion 2018 โดยมีคนให้ความสนใจโรงการเข้าร่วมจำนวนมาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรม การคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจดีเด่นให้รับรางวัลด้านการนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ IP Champion 2018 ขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทาง ปัญญา และสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทย ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งกระตุ้นการตระหนักรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของทรัพย์สินทางปัญญาในการ สร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ สร้างมาตรฐานการผลิตในระดับสากล ซึ่งระบบการคุ้มครองและ การบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานี้จะเป็นกลไกสําคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0
การคัดเลือก IP Champion ครั้งนี้ กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 โดยในปีนี้ได้เพิ่มกิจกรรม Roadshow ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่กรุงเทพฯ แล้ว ยังมีการลงพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ อีก 5 ครั้ง ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น เพชรบุรี สงขลา และเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและให้ คําแนะนําในการกรอกข้อมูลการสมัครแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ กรมฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการพิจารณาคัดเลือกใหม่ โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท รวม 8 รางวัล ประกอบด้วย 1. รางวัลทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น 4 สาขาย่อย ได้แก่ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ DIP NEWS สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ สาขาละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล โดยจะพิจารณาจากแนวคิดของการสร้างสรรค์งานทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สังคม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 2. รางวัลองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น 4 สาขาย่อย รวม 4 รางวัล ได้แก่ สาขาสถาบันอุดมศึกษา 1 รางวัล สาขาสถาบันอาชีวศึกษา 1 รางวัล สาขาองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และรัฐวิสาหกิจ 1 รางวัล สาขาองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและ Startup 1 รางวัล
นอกจากผู้ที่ได้รับรางวัล IP Champion จะได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ยังจะได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น งาน IP Fair ซึ่งจัดเป็นประจําทุกปี รวมทั้งกิจกรรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานพันธมิตรของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกประชาสัมพันธ์ผ่าน สื่อและกิจกรรมต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ หนังสือ รายงานประจําปีของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์และแอพลิเคชั่น ตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา (IP Mart) และเดินทางไปศึกษาดูงานขององค์กรนวัตกรรมใน ต่างประเทศ เป็นต้น IP Champion 2018 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.ipthailand.go.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ประเภททรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ โทร. 02-547-4717, 02-547-5012 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โทร. 02-547-4713, 02-547-5057 สาขาเครื่องหมายการค้า โทร. 02-547-4689, 02 -547-4312 สาขาลิขสิทธิ์ โทร. 02-547-4633, 02-547-4704 ประเภทองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น โทร. 02 547 6040, 02 547 4661.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 124

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738