ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มิถุนายน 2561 / 22:15:49  
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส วิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่ เพื่อสร้างรูปธรรมของความสำเร็จให้เป็นตัวอย่างและสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ และร่วมกันที่จะหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่บ้านแม่ขี้มูก ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานปฏิบัติการขับเคลื่อนตามแนวทางนโยบายรัฐในระดับพื้นที่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเชิงพื้นที่ ภาคีองค์กรเครือข่าย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักเรียน นักศึกษา และชาวบ้านอำเภอแม่แจ่ม
เนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมขาดทรัพยากรดิน น้ำ ป่าของอำเภอแม่แจ่ม ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้จัดการและแก้ไขปัญหา นับตั้งแต่การจำแนกขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินออกจากที่ป่า การจัดทำประชาคมหมู่บ้าน เพื่อกำหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากที่ดินร่วมกันถือเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการจัดการร่วมกันโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สร้างเป้าหมายร่วมใช้กลไกความร่วมมือหลายฝ่าย ใช้ฐานข้อมูลข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ จำแนกแยกแยะแนวเขตการจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรที่มาจากการมีส่วนร่วม ประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่ม รวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สานพลังของทุกภาคส่วนด้วยกลไกประชารัฐ อันนำประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยเหตุที่อำเภอแม่แจ่ม มีบริบทและสภาพปัญหาที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ การฟื้นฟู ดิน น้ำ ป่า และอาชีพ จึงจำเป็นต้องใช้แนวทางที่หลากหลาย เพื่อสร้างรูปธรรมของความสำเร็จให้เป็นตัวอย่างและสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกัน การบูรณาการทำงานในแต่ละพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จึงใช้กลไกคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ เป็นแกนกลางในการประสานงาน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินการโดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน คือการพัฒนาการคุณภาพชีวิตของประชาชนและฟื้นฟู
ทั้งนี้ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการขับเคลื่อนแม่แจ่มโมเดลพลัส วิสาหกิจชุมชนปลูกไผ่ ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างรูปธรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ด้วยการปลูกไผ่ กาแฟ และอื่นๆ เพื่อในอีก 3-4 ปีข้างหน้าจะเกิดเป็นรูปธรรมของความสำเร็จในพื้นที่ตัวอย่างที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดรายได้จากกระบวนการจัดการของตนเอง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยน้อมนำแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางที่จะขับเคลื่อนร่วมกันอย่างจริงจัง
สำหรับ กิจกรรมภายในงานยังมีการมอบใบรับรองจดแจ้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และการมอบเกียรติบัตรแด่เยาวชนจิตอาสา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานกิจอาสาของเด็กๆ ในชุมชนและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนต่อไปในอนาคต


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 85

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738