ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 มิถุนายน 2561 / 16:21:22  
เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าวโดยกลุ่มพลังมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน เพื่อให้ความสำคัญด้านความมั่นคงทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน โดยการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ และซักซ้อมความเข้าใจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เอ บูทีค โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายศิริพงษ์ นําภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามโครงการ สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมในการบริหารจัดการต่อภัยคุกคาม กําหนดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการข่าว โดยกลุ่มพลังมวลชนและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน จํานวน 1 รุ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน ประกอบด้วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 5 อําเภอชายแดน ประกอบด้วย อําเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ เวียงแหง และเชียงดาว เพื่อให้ความสำคัญด้านความมั่นคงทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล โดยในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 บรรยายในหัวข้อสถานการณ์ยาเสพติด การพัฒนาของสารเสพติดการลำเลียงยาเสพติดรูปแบบใหม่ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายในหัวข้อการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล นวัตกรรมการใช้พื้นที่น้อยแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าและที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ การพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน กฎหมายว่าด้วยการปราบปรามการฟอกเงิน การหาเบาะแสและส่งข่าว ยุทธวิธีการปิดล้อมและจับกุม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกบยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเชื่อมโยงทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟุก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานต่างๆ ตามหลักวิชาการซึ่งจะลงลึกไปถึงการปรับทัศนคติของผู้รับการบำบัด โดยมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม รวมถึงสร้างความร่วมมือกับครอบครัว ชุมชน และสังคมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยกันเฝ้าระวังเป็นหูเป็นตาดูแลไม่ให้ผู้ผ่านการบำบัดหวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รับฟังปัญหาในพื้นที่ นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อในหมู่บ้าน ที่สำคัญคือเรื่องการข่าวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นข่าวที่มีผลกระทบในพื้นที่ ข่าวที่เป็นผลกระทบของจังหวัดหรือเหตุการณ์สำคัญในพื้นที่ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารรวดเร็ว อาจทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ต่อไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738