ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มิถุนายน 2561 / 13:02:04  
ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
 ร่างพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ
ครม. เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เห็นชอบหลักการร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะนำร่างยุทธศาสตร์ชาติ เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 คาดว่าจะประกาศใช้ได้ประมาณต้นเดือน ตุลาคม 2561 ซึ่งมีสาระสำคัญที่ประชาชนควรต้องรับรู้ ดังนี้ 1.) เมื่อรัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศระยะหนึ่ง เห็นปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ต้องการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน และครบวงจร จึงวางกรอบแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ด้าน สร้างความรับรู้เข้าใจกรอบการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน ให้ข้อมูลที่มา เหตุผลและหลักการที่ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ เปรียบเทียบให้เห็นข้อดีของการทำงานแบบมียุทธศาสตร์กับการทำงานแบบไม่มียุทธศาสตร์ ให้ข้อมูลการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอนของรัฐบาล และเป้าหมายระยะเวลาที่การทำงานบังเกิดผล ชี้ให้เห็นแนวทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและได้ประโยชน์ ให้แนวทางการประเมินผลหรือดัชนีชี้วัดที่เห็นเป็นรูปธรรม 2.) สร้างความรับรู้เข้าใจแนวทางการเชื่อมต่อระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านบวก 2 ด้านและการเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 3.) เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติเป็นเรื่องที่สำคัญและมีรายละเอียดมาก สื่อควรจัดทำข้อมูล ในรูปแบบต่าง ๆ เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 106

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738