ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มิถุนายน 2561 / 11:53:32  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทําความดีให้กับประเทศชาติ ตามพระราโชบาย ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ

วันนี้ (10 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ที่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ ท้องที่บ้านแม่แฝกใหม่ หมู่ที่ 11 ตําบลแม่แฝกใหม่ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยพระราชทานจิตอาสา ที่ทําการปกครองอําเภอสันทราย สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ตํารวจภูธรจังหวัด เชียงใหม่ เทศบาลตําบลเจดีย์แม่ครัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมจํานวนประมาณ 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง โดยร่วมกันปลูกต้นไม้เนื้อที่ 10 ไร่ พันธุ์ไม้ที่ปลูก ประกอบด้วย พะยอม หว้า ขนุน อินทนิล สัก พะยูง ยางนา ทองกวาว ราชพฤกษ์ ประดู่ป่า และตะเคียนทอง รวมประมาณ 1,110 ต้น
สืบเนื่องพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานแนวทางการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้โดยให้ความสําคัญกับการปลูกป่าในใจคน ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ในการประชุม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกและบํารุงรักษา ต้นไม้ ทั้ง 77 จังหวัด อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์ คือรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทํา ความดีให้กับประเทศชาติ ตามพระราโชบายๆ ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ต้นไม้และทรัพยากรป่าไม้ให้แก่ ประชาชนทุกคนในประเทศ
สําหรับส่วนกลาง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดให้ทุกจังหวัดจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้และ เปิดโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีพื้นที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่หลักและ เปิดโครงการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา .

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 96

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738