ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 12:43:44  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน
จังหวัดเชียงใหม่ ดึงทุกภาคส่วนร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผน และเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมให้ประชาชนในพื้นที่เชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อกำหนดมาตรการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควัน ปี พ.ศ. 2561 ที่ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , มณฑลทหารบกที่ 33 , นายอำเภอ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สำหรับใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันให้ยั่งยืน พร้อมกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในปี 2562 โดยดึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเครือข่าย และภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ ฤดูกาลหมอกควันและไฟป่าที่ผ่านมาของปี 2561 ได้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วย มาตรการเตรียมการและป้องกันโดยบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดเตรียมบุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ บริหารจัดการเชื้อเพลิง และทำแนวกันไฟในพื้นที่ป่า ซึ่งได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน เพื่อให้การทำงานเป็นเอกภาพและทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด จัดชุดลาดตระเวนและควบคุมไฟป่า พร้อมทั้งประกาศมาตรการบังคับใช้กฎหมาย กำหนดช่วยเวลาห้ามเผา ประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกทุกรูปแบบ ตลอดจน มีการจัดทำแผนการจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละพื้นที่หลังจากการดำเนินงาน “51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ ไร้หมอกควัน” อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับพื้นที่ โดยได้บูรณาการหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานร่วมกันปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผืนป่าที่เป็นประโยชน์อย่างหลากหลาย ประชาชนตระหนักถึงปัญหาหมอกควันและไฟป่า และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน /////////////////////////////////// นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่ 12 มิถุนายน 2561

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738