ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 12:58:48  
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ นําไปสู่การสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึง การสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจการคลังเชียงใหม่

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ โดยมีหัวหน้าส่วนราชหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 เห็นชอบในการปรับบทบาทและภารกิจของคลังจังหวัดในฐานะนักบริหารการคลังจังหวัด เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีภารกิจการบริหารเศรษฐกิจการคลังของ จังหวัด 5 ด้าน ได้แก่ 1 ด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัด 2 ด้านงบประมาณ 3 ด้านการเงิน 4 ด้านการดําเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง 5 ค้านศูนย์ข้อมูลการคลังและเศรษฐกิจจังหวัด
สํานักงานคลังจังหวัดได้รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนํามาจัดทํารายงาน ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดรายเดือน และการจัดทําผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด โดยเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ การติดตามภาวะเศรษฐกิจของจังหวัด โดยใช้ข้อมูลเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมารายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เพื่อจัดทําแบบจําลอง รวมทั้งใช้ความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในสาขาเศรษฐกิจต่างๆ นำข้อมูลมาประกอบ ซึ่งได้ตระหนักถึงความเร็วของเรื่องการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเครื่องชี้เศรษฐกิจ เพื่อให้ข้อมูล สะท้อนสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อลดความเบี่ยงเบนของตัวเลขประมาณการของแต่ละเครื่องชี้ในปัจจุบัน จึงได้จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ Focus group ความคิดเห็น ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ เพื่อติดตามการจัดทํารายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด มีความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738