ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มิถุนายน 2561 / 14:14:25  
Young Smart Farmer เชียงใหม่ใช้ความรู้สถาปัตย์ในสวนเกษตรสร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี
Young Smart Farmer เชียงใหม่ใช้ความรู้สถาปัตย์ในสวนเกษตรสร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี
Young Smart Farmer เชียงใหม่ใช้ความรู้สถาปัตย์ในสวนเกษตรปลูกหม่อนทำซุ้ม ขาย ต้น ผล ใบ สร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี

เมื่อวันที่12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานYoung Smart Farmer อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ภาคการเกษตรที่เปลี่ยนไปด้วยโครงสร้างอายุประชากรที่กำลังปรับตัวเป็นสังคมผู้สูงอายุ ดังจะเห็นได้ตามนโยบายตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ อาทิ การขยายอายุราชการแก่ข้าราชการ แต่ในภาคการเกษตรนั้น ต้องยอมรับว่าด้วยลักษณะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทางภาคการเกษตรนั้น เป็นงานที่ควบคุมธรรมชาติให้ได้ผลผลิตที่ต้องการจึงทำให้เยาวชน หรือเกษตรรุ่นใหม่ที่จะต่อยอดอาชีพด้านนี้น้อยลงหรือขาดช่วงลง
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในภาคการเกษตรดังนายกิตติพงศ์ ปาลี หรือน้องกิตติ ปัจจุบันอายุ 29 ปีจบคณะสถาปัตยกรรม เทคนิคเชียงใหม่ ทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทเขียนแบบ อยู่ได้ประมาณปีครึ่งได้รับเงินดือน 12,000 บาท แต่เนื่องจากคุณพ่อป่วยจึงต้องกลับมาดูแลพ่อจึงหันมาทำอาชีพเกษตร ปลูกหม่อน/มัลเบอรรี่เป็นหลักแซมด้วยตระไคร้ ในนาม "สวนหม่อนศิริ"บนพื้นที่ขนาด 4 ไร่ครึ่ง บริหารจัดการแปลงโน้มกิ่งให้ออกผลตลอดปี โดยไม่ใช้สารเคมี นอกจากขายผลสด และยังเน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็น น้ำหม่อน แยม ชาใบหม่อน ลูกหม่อนแช่แข็ง โยเกริตหม่อน ทำรายได้ให้กับครอบครัวไม่ต่ำกว่าเดือนละ 35,000 บาท ปีหนึ่งเกือบ 500,000 บาท รวมถึงปัจจุบันด้วยความต้องการสินค้าที่สูงขึ้นการตลาดที่กว้างขึ้น จึงประสานรับซื้อผลผลิตจากเครือข่ายทั้งตลาดเกษตรกรเชียงใหม่ กลุ่มYoung Smart Farmer ในจ.เชียงใหม่ เพื่อกระจายผลผลิต และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
นางแจ่มจันทร์ ล่ามช้าง เกษตรอำเภอสันกำแพง กล่าวว่า น้องกิตติ เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มีการความคิดสร้างสรรค์ นำเอาวิชาเรียนสถาปัตย์ที่มาใช้ในอาชีพเกษตรปลูกหม่อน เน้นภูมิทัศน์ จนเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยว เชิงเกษตร รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นวิทยากร ให้กับผู้ที่สนใจเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน และร่วมกันพัฒนาการเกษตรสู่ยุค 4.0ต่อไป

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 256

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738