ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 มิถุนายน 2561 / 16:16:11  
ประเทศไทยพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8
ประเทศไทยพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8
ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคภายใต้หัวข้อ "การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน"

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) กรอบความร่วมมือระหว่าง 5 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม จัดการประชุมครั้งที่ 8 (8th ACMECS Summit) ขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำในภูมิภาคในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ภายใต้หัวข้อ "การก้าวสู่ประชาคมแม่โขงที่เชื่อมโยงกัน" ซึ่งการประชุมฯ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคธุรกิจ (ประชุมวันที่ 15 มิถุนายน) และภาครัฐ (ประชุมวันที่ 16 มิถุนายน ) โดยจัดให้มีการหารือระหว่างผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับประเทศนอกภูมิภาค โดยประเด็นหลักของการประชุมฯ ประกอบด้วย การสร้างโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการส่งเสริมแนวคิด “smart” ที่เกี่ยวข้องกับคนรุ่นใหม่ เช่น smart farmers และ smart entrepreneurs รวมถึงแนวคิดประชารัฐ โดยการจัดตั้งกองทุน (ACMECS Infrastructure Fund and Trust) เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศนอกภูมิภาค ที่มีศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ผลประโยชน์ที่คาดว่าประชาชนจะได้รับ เช่น การค้าชายแดนที่มีมูลค่านับแสนล้านบาท การขยายโอกาสทางเศรษฐกิจกับประเทศสมาชิกและประเทศนอกภูมิภาค สันติสุขตามแนวชายแดนที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว ตลอดจนโอกาสสำหรับประชาชนในการมีส่วนร่วมในธุรกิจ start-up และ e-commerce ซึ่งไทยนำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างความกินดีอยู่ดีและเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ตลอดจนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้คณะทำงานเตรียมความพร้อมให้สำเร็จราบรื่นด้วยดีในทุกมิติ โดยคาดหวังว่าผลลัพธ์ที่จะได้คือทางผู้นำจากประเทศสมาชิก ACMECS จะรับรองแผนแม่บท ACMECS หรือ ACMECS Master plan ระหว่างปีพุทธศักราช 2562 - 2566 ซึ่งจะเป็นแผนปฏิบัติการฉบับแรกที่มีการรับรองโดยผู้นำของ ACMECS เน้นในเรื่องของการสร้างเสริม คอนเน็คทิวิตี้ หรือความเชื่อมโยง ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎระเบียบความร่วมมือทางการเงินและด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของ ACMECS Master plan นอกจากนั้นในบริบทของผู้นำ จะมีการรับรองเอกสาร ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok decoration )เพื่อสะท้อนและแสดงความมุ่งมั่นเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นำทั้ง 5 ประเทศ ที่จะขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ ACMECS ซึ่งเป็นกรอบของอนุภูมิภาคที่มีความสำคัญ สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและการรวมตัวของอาเซียนได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
นอกจากนี้ ไทยยังได้เชิญผู้แทนองค์การระหว่างประเทศอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีเปิด การประชุมผู้นำ ACMECS เป็นการช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับทางสมาชิกของ ACMECS ด้วย โดยสิ่งที่สำคัญก็คือบทบาทของภาคเอกชนและธุรกิจ ซึ่งมองข้ามไม่ได้เลยที่จะทำให้ความร่วมมือนั้นมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นและทั้งหมดนี้จะทำให้เห็นว่า การประชุมผู้นำ ACMECS ครั้งที่ 8 ที่ไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจะเป็นเวทีที่ทำให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริง

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 84

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738