ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 15:08:37  
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสันกำแพง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสันกำแพง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ได้สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายนริสชัย ป้อมเสือ ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐาน การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center ชื่อย่อ GECC ) โดยนายทองศุกร์ วงศ์โสภา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจประเมินโดยสังเกตและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งเปรียบเทียบมาตราฐานกับหน่วยงานที่ให้บริการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสันกำแพง มีพื้นที่รับผิดชอบ 197.83 ตร.กม. จำนวน 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน จำนวนลูกค้า 51,309 รายและในพื้นที่รับผิดชอบทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 42.72 ล้านบาท และปริมาณลูกค้าที่ใช้บริการที่สำนักงานสูงถึง 8,070 ต่อเดือน
จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ยังได้เดินทางไปตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง โดยนายทวีศักดิ์ สุขก้อน ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพงเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พื้นที่ให้บริการน้ำประปาประมาณ 30 ตร.กม. ครอบคลุม 3 อำเภอ คือ อำเภอสันกำแพง อำเภอสารภี และอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งในปัจจุบันให้บริการน้ำกับผู้ใช้น้ำประมาณ 16,000 ราย โดยมีสถานีผลิตน้ำ 1 แห่ง คือสถานีผลิตน้ำแม่กวง
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ทุกกระทรวง กรม จังหวัด และรัฐวิสาหกิจ ดำเนินการให้มีศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อการให้บริการจากหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการบริการประชาชนตามมาตรฐาน โดยคณะกรรมการได้เริ่มเปิดให้หน่วยงานของรัฐสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยมีหน่วยงานของรัฐสมัคร จำนวนทั้งสิ้น 550 ศูนย์ และคณะกรรมการได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐาน จำนวนทั้งสิ้น 283 ศูนย์ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวกในแต่ละภูมิภาค สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก จะได้รับโล่และตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก เป็นเครื่องหมายยืนยัน หน่วยงานราชการที่ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738