ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 มิถุนายน 2561 / 15:09:56  
ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 8
ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 8
ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 8 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างปกติสุข

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ หมวดเอกณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ์ รองผู้บังคับกองร้อยอาสาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 เป็นประธานพิธีพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฯ ฉบับที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และประกาศสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด เรื่อง การนําตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟื้นฟู การบําบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กําหนดแผนในการดําเนินการบําบัดฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด เชียงใหม่ จํานวน 9 รุ่นๆ ละ 100 คน ซึ่งในรุ่นนี้ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในระหว่าง วันที่ 4 – 15 มิถุนายน 2561 โดยใช้สถานที่กองร้อยอาสารักษา ดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 เป็นสถานที่บําบัดฟื้นฟูฯ
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอําเภอ/เทศบาลเมือง จํานวน 16 แห่ง ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง แม่แจ่ม เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง แม่อาย พร้าว สันป่าตอง สันกําแพง หางดง ดอยเต่า สารภี เวียงแหง ไชยปราการ เทศบาลชื่อง เมืองแกนพัฒนา และ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ค้นหาและนําส่งผู้เสพยาเสพติด ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองในระดับอําเภอแล้ว เข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูฯ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 8 รวมทั้งสิ้น 100 คน ระยะเวลาการดําเนินโครงการ 12 วัน แบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยน ทัศนคติ พฤติกรรมและฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และระยะเวลาการฝึกทักษะอาชีพอีก 30 ชั่วโมง โดยใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร/ครูฝึก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 เพื่อให้มีสภาพทางกายที่ดี มีความพร้อมด้านจิตใจ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อส่งกลับสู่ภูมิลําเนา โดยจะได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ในระดับพื้นที่เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738