ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 16 มิถุนายน 2561 / 21:10:56  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานล้านนา เล่าว่า...ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานล้านนา เล่าว่า...ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานล้านนา เล่าว่า...ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า เพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนได้สัมผัสวิถีชีวิตเปี่ยมสีสันในชุมชนดั้งเดิมย่านเมืองเก่า เปิดมุมมองสร้างสรรค์และทำความรู้จักมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ฟื้นฟูอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาผ่านการท่องเที่ยวในชุมชนเขตเมืองเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ที่ถนนสิงหราช ซอย 6 ชุมชนควรค่าม้า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีการเปิดงาน “ล้านนา เล่าว่า...ควรค่าม้ามีเรื่องเล่า” Colors of KHUAN KHAMA Community Tourism ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “ล้านนา เล่าว่า...” พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรภาคีเครือข่าย ชาวชุมชนควรค่าม้า และประชาชนทั่วไป
เนื่องจากการท่องเที่ยวถือได้ว่าส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างมาก อีกทั้งพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันที่เน้นการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ร่วมซึมซับวิถีชีวิตวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของล้านนา ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตคนล้านนา รวมถึงการท่องเที่ยวที่เรียนรู้ผ่านความหลากหลายของชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างมากจะเห็นตัวอย่างได้จากชุมชนควรค่าม้า ซึ่งเป็นชุมชนในเขตคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีที่พัก ร้านอาหาร และสิ่งบริการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมีการอยู่ร่วมกันผ่านมิตรไมตรีที่ดีระหว่างคนพื้นถิ่นล้านนากับพี่น้องไทยใหญ่ โดยมีนักท่องเที่ยวที่ผสมผสานทั้งความเป็นวิถีดั้งเดิมของผู้คนแต่ละชาติพันธุ์ รวมถึงความน่าสนใจของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งที่เป็นวัด โบราณสถานสถานเก่าแก่มีประวัติศาสตร์และความเป็นมาที่น่าสนใจ ผนวกกับมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่สะท้อนวิถีชีวิตผ่านชิ้นงาน Street Art ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อฟื้นฟูอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาผ่านการท่องเที่ยวในชุมชนเขตเมืองเชียงใหม่ และกระตุ้นให้คนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมากขึ้น
สำหรับ กิจกรรมภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เมนูอาหารท้องถิ่น ผลงานศิลปะร่วมสมัยฝีมือคนรุ่นใหม่ กิจกรรมตะลอนทัวร์ชุมชน ชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเปิดถนนท่องเที่ยวชุมชนควรค่าม้า เพื่อสัมผัสวิถีชีวิตเปี่ยมสีสันในชุมชนดั้งเดิมย่านเมืองเก่า เปิดมุมมองสร้างสรรค์และทำความรู้จักมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา ให้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ชุมชนควรค่าม้าสามัคคีเป็นกลุ่มบ้านศรัทธาวัดทั้ง 4 วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หัวเมือง (พื้นที่ทิศเหนือของเมือง) โดยชาวบ้านได้รวมตัวจัดตั้งเป็นชุมชนตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อ 15 มกราคม 2547 จุดเด่นของชุมชนควรค่าม้าสามัคคี นอกจากชความสำคัญตามประวัติศาสตร์ และคติความเชื่อการตั้ง ชุมชนควรค่าม้า ยังเป็นชุมชนที่รักษาวิถีชีวิตแบบคนเมืองล้านนา แม้บ้านเรือน และกายภาพของชุมชนจะเปลี่ยนไป แต่ชาวชุมชนควรค่าม้าฯ ยังคงรักษาจารีตประเพณีแบบพุทธล้านนา และวิถีคนร่วมไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 120

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738