ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 21 มิถุนายน 2561 / 15:56:11  
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคเหนือ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคเหนือ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายภาคประชาชนทั่วภาคเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมสร้างความเข้าใจในอำนาจหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง “บทบาท อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ก.ธ.จ.” โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือ ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนสู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม และตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการเครือข่าย ก.ธ.จ. ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (22 มิ.ย.61) เวลา 09.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการเปิดการสัมมนาฯ และบรรยายพิเศษเรื่อง “คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกับการปฏิรูปประเทศ”

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 57

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738