ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 16:53:36  
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัดตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัดตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัด ผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) 174 แห่ง ใน 25 อำเภอ โดยมีการสนับสนุนการจัดตั้งให้ครบทุกพื้นที่ พัฒนาทีวิทยากร และการดำเนินโครงการโรงเรียนครอบครัว เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งสมาชิกในครอบครัวในทุกช่วงวัย เตรียมความพร้อมในการเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ในการเลี้ยงลูก ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพความเข้าใจอันดีต่อคนในครอบครัว เสริมสร้างความมีคุณค่าให้ผู้สูงอายุ โดยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการได้ร่วมกันกำหนดทิศทางแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ.2560-2564 ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ได้แก่ 1.พัฒนาศักยภาพครอบครัว 2.สร้างหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 3.การบริหารจัดการที่ที่เอื้อต่อความเข้มแข็งของครอบครัว 4.ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทางสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว 5.พัฒนากระบวนการสื่อสารสังคมเพื่อพัฒนาครอบครัว ซึ่งสถานการณ์ครอบครัวในปัจจุบัน ปัญหาครอบครัวที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ได้แก่ ติดเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดการพนันต่างๆ มั่วสุมทำความรำคาญให้ชาวบ้าน ติดยาเสพติด ติดเกมส์ ปัญหาครอบครัวที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน จำนวน 15 ครอบครัว ครอบครัวที่มีการกระทำรุนแรงต่อกัน จำนวน 187 ครอบครัว สถานการณ์ปัญหาครอบครัว คือปัญหาที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาความไม่เข้าใจกันของคนในครอบครัว ซึ่งสาเหตุสำคัญที่เกิดความรุนแรงในครอบครัวคือ เมาสุรา ความเครียด ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาจากยาเสพติด กลุ่มคนที่ถูกกระทำและได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ทางจังหวัดเชียงใหม่การดำเนินการเพื่อจะแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดแนวทางการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัดตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ ผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738