ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 22:15:03  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 เพื่อบำบัดฟื้นฟูให้ผู้ที่หลงผิด ได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถกลับเป็นคนดีของสังคม ไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

วันนี้ (22 มิ.ย. 61) เวลา 11.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 9 ประจำปี 2561 โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดกรองจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จากอำเภอและเขตเทศบาลเมือง จำนวน 17 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจอมทอง แม่แจ่ม ดอยสะเก็ด ฝาง แม่อาย พร้าว หางดง ดอยเต่า สารภี เวียงแหง แม่วาง ดอยหล่อ สะเมิง แม่ริม ฮอด สันป่าตอง และเทศบาลเมืองแม่โจ้ รวมผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 100 คน มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 วัน คือ ระหว่างวันที่ 4 - 15 มิถุนายน 2561 โดยแบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน ฝึกทักษะอาชีพตามความชอบและความถนัด อีก 30 ชั่วโมง โดยมีข้าราชการจากที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีในจังหวัด ซึ่งการบำบัดฟื้นฟูใช้แนวความคิดหลัก เพื่อฟื้นฟูสรรมถภาพทางร่างกายของผู้เข้ารับการบำบัดให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างจิตสำนึก รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง มีระเบียบวินัย มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้น และได้รับการพัฒนาอาชีพ ตามความชอบและถนัดอย่างเหมาะสม เมื่อผ่านการบำบัดฟื้นฟูไปแล้ว สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติเป็นคนดี และมีคุณภาพของสังคม ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซ้ำอีก
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ตั้งใจร่วมทำทำกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูและปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด และให้นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต และกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 74

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738