ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 22 มิถุนายน 2561 / 22:15:46  
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในพื้นที่ภาคเหนือ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในพื้นที่ภาคเหนือ
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.15 น. ที่ห้องดวงตะวัน แกรนด์บอลรูม โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2561 โดยจัดงานสัมมนานี้ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับองค์ความรู้ใหม่ สำหรับการสอดส่องแผนงาน โครงการของหน่วยงานของรัฐ บทบาท อำนาจหน้าที่ การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักด้านธรรมาภิบาลให้กับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ) และเครือข่าย รวมทั้งกำหนดแนวทางและวิธีการทำงานร่วมกันระหว่าง ก.ธ.จ. และเครือข่ายภาคประชาชน ในการสอดส่องการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การจัดสัมมนา ก.ธ.จ. และเครือข่าย ในวันนี้เป็นการจัดสัมมนาในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.ธ.จ. รวมถึงเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนทั้งสิ้น 400 คน สำหรับการสัมมนา จะมีการบรรยายให้ความรู้ในประเด็นที่สำคัญคือ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ บทบาท อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. และ ธรรมาภิบาลสร้างสังคมให้ยั่งยืนอย่างไร
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 55/1 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร เพื่อทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ตามมาตรา 3/1 สําหรับจํานวน วิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738