ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มิถุนายน 2561 / 09:18:17  
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ถึงการดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน เมื่อดำเนินการแล้วให้ประชาชนได้ประโยชน์ เชื่อมโยงกับ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น.

ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ชาติ มีเพียงยุทธศาสตร์เฉพาะหน่วยงาน เช่น ยุทธศาสตร์ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข ยุทธศาสตร์กลาโหม การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะทำให้สามารถกำหนดการดำเนินงานในการพัฒนาประเทศได้ เพราะยุทธศาสตร์กำหนดไว้ว่าจะต้องทำอะไรใน 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มีการแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 5.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 6 ชุด ทำหน้าที่จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศ คาดว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะพิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติภายในเดือนตุลาคม 2561
สำหรับแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ซึ่งประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 มีทั้งโครงการที่คิดขึ้นใหม่ และการแก้ไขหรือปรับปรุงบางโครงการที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น แต่ทุกโครงการเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การทำงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ
ทางด้าน ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ทำหน้าที่ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ในการขับเคลื่อน ภารกิจการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการ 6 ด้าน ได้แก่ แก้จน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เช่น ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นมูลค่าสูง จัดกองทุนสร้างผู้นำชุมชน แก้เหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม เช่น จัดตั้งสำนักงานบูรณาการลดความเหลื่อมล้ำ แก้โกง สร้างความโปร่งใส เช่น นำเทคโนโลยี เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภาครัฐ มีส่วนร่วมในการปกครอง เช่น สร้างจิตอาสาพัฒนาการเมือง สภาประชารัฐท้องถิ่น ปฏิรูปราชการเพื่อประชาชน โดยจัดทำระบบ Big Data ภาครัฐ ทบทวนกฏหมายล้าสมัย และสร้างอนาคตไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เช่น เน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพ โซลาร์รูฟเสรี และสร้างเครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น โดยขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศภายใต้ คำขวัญ "สร้างไทยไปด้วยกัน/Reform Together"
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ถึงการดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน เมื่อดำเนินการแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร และประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร/ขยายผลความเชื่อมโยงกับ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งมีกลไกการขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับชาติสู่ระดับพื้นที่ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในรูปแบบประชารัฐ และมีการวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนเพื่อความโปร่งใส/นำเสนอตัวอย่างของโครงการที่สัมฤทธิ์ผล ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างไร.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 69

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738