ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 23 มิถุนายน 2561 / 10:58:07  
สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสังคม
สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสังคม
สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสังคม

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสังคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.40 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม สามารถป้องกันตนเองและครอบครัว ให้พ้นจากภัยอาชญากรรม ขณะเดียวกัน ยังได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐด้านการอํานวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับสังคม ทั้งนี้ โครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งร่างกายและจิตใจให้เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์ทุกระดับ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบได้คณะครูและนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100 คน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 60

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738