ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มิถุนายน 2561 / 13:11:38  
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดแข่งขันละครซอพื้นบ้านล้านนา
กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดแข่งขันละครซอพื้นบ้านล้านนา
กระทรวงวัฒนธรรม ส่งเสริมการแสดงพื้นบ้านจัดประกวดแข่งขันละครซอพื้นบ้านล้านนา จัดการประกวดแข่งขันละครซอ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ เวทีการแสดงทางวัฒนธรรม “ข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยม ยั่งยืน” ภายในงาน Lanna Expo 2018 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันละครซอพื้นบ้านล้านนา ภายใต้โครงการสืบสานขับซอล้านนา ครั้งที่ 3 โดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนา จัดขึ้น ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านล้านนา ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มิให้หายไปตามกาลเวลา โดยเน้นการส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้ซึมซับเอาองค์ความรู้จนสามารถเป็นทักษะติดตัวไปสู่คนรุ่นต่อไปในอนาคต
สำหรับ ในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติด้านการขับซอ และศิลปินพื้นบ้านขับซอจากภาคเหนือ ได้ร่วมแรงร่วมใจฝึกอบรมเด็ก เยาวชน ของศูนย์การเรียนรู้การขับซอและกลุ่มถ่ายทอดในสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อนำมาร่วมการประกวดแข่งขันละครซอล้านนาและในปีนี้มีผู้สมัครเข้ามาร่วมประกวดแข่งขันเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโยบายมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยในมิติต่างๆ บนพื้นฐานอัตลักษณ์ความเป็นไทยในแต่ละท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของศิลปินพื้นบ้านในการปลูกฝังถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ ให้แก่เยาชนและผู้สนใจทั่วไป


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 193

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738