ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 มิถุนายน 2561 / 13:13:10  
เครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชุม Chiang Mai Forum 2018
เครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประชุม Chiang Mai Forum 2018
เครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุม Chiang Mai Forum 2018 เตรียมจัดทำข้อมูลองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดสู่เมืองเชียงใหม่เมืองมรดกโลก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่ ห้องลีลาวดี ชั้น 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนากลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเมืองมรดกโลก กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลเชิงกายภาพและสังคมเมืองมรดกโลกเชียงใหม่ “Chiang Mai Forum 2018” โดยมี นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะสงฆ์ ส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรเครือข่ายภาคเอกชน องค์กรอิสระ มาร่วมกันประชุมเสวนาทางวิชาการ ด้านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน การแสวงหาแนวทางการวางบทบาทของเมืองเชียงใหม่ ในการสนับสนุนพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ของเมืองเชียงใหม่และเมืองอื่นในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะที่มีลักษณะร่วมทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมร่วมภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งจะจัดการประชุมในระหว่างวันที่ 25 – 27 มิถุนายนนี้ ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ การประชุมเสวนาเชิงวิชาการ ในตลอด 3 วัน เครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ร่วมประชุม ได้ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในหัวข้อที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น วิกฤตงานหัตถกรรมพื้นถิ่น ทุนทางวัฒนธรรม : โอกาสในอนาคต ก้าวต่อไปของเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก , หัตถกรรมสู่การพัฒนางานร่วมสมัย , ทิศทางการพัฒนา , งานทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจน แง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องในทุกๆมิติ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะได้รวบรวมประเด็นเป็นบทสรุปในภาพรวม สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่สู่เมืองวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมสู่เมืองมรดกโลกต่อไป


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738