ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 มิถุนายน 2561 / 22:27:07  
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว เพื่อจะได้เป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวในการดำรงชีวิตต่อไป

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่าสภากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มจิตอาสา และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ประจำจังหวัดเชียงใหม่โดยทุกภาคส่วนรู้สึกสำนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ และให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่าย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่างๆ โดยการช่วยเหลือด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยแล้ง และภัยพิบัติอื่นๆ แม้เพียงรายเดียวหรือคนเดียว ให้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ดำเนินการช่วยเหลือตามที่หลักเกณฑ์กำหนด โดยกรณีอัคคีภัย หากมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการใด ให้จัดหาเครื่องครัว เครื่องนอน มอบแก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัวในวงเงินชุดละ 3,000 บาท และจ่ายเงินค่าซ่อมแซมหรือก่อสร้างทีอยู่อาศัยประจำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง หลังละไม่เกิน 33,000 บาท
สำหรับ ในช่วงที่ผ่านมา มีราษฎรในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประสบเหตุอัคคีภัยรายเดียวหรือคนเดียว และยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่จึงเสนอเรื่องผ่านอำเภอมายังจังหวัด เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือจากเงินสำรองจ่าย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ที่มีอยู่ทางจังหวัด ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบเอกสารแล้ว ปรากฏว่าเอกสารขอรับความช่วยเหลือที่จัดทำถูกต้อง ครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กำหนด
ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อจะได้เป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้ประสบภัยและครอบครัวในการดำรงชีวิตต่อไป โดยได้เดินทางไปยังบ้านของผู้ประสบอัคคีภัยรายแรก คือ นางสุนนา ปาสาง บ้านเลขที่ 22 หมู่ 3 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่และได้เดินทางต่อไปยังบ้านของผู้ประสบภัยรายที่สองคือ นายยงยุทธ ยะวงศ์ บ้านเลขที่ 242 หมู่ 5 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 85

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738