ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มิถุนายน 2561 / 13:17:28  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนเพื่อจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนด้วยพหุวิทยาการ , การถ่ายโอนสถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและลแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 เป็นต้น
สำหรับ การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพลิกฟื้นวิกฤตความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในปัจจุบันยังถือเป็นปัญหาใหญ่และสำคัญเร่งด่วน แม้ว่าจะมีความพยายามในการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ความเหลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบท ดูเหมือนจะมีช่องว่างระหว่างกันมากยิ่งขึ้น “โรงเรียนพื้นที่สูง” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมากกว่า 200 แห่งในสังกัดต่างๆ ยังคงมีความต้องการหนุนเสริมพัฒนาทั้งระบบเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชน คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชนเพื่อจะเป็นกำลังสำคัญเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม พื้นที่ด้อยโอกาสอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อเป็นผลเมืองไทย 4.0 ตามแนวรัฐบาล
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานอย่างบูรณาการ และใช้ศักยภาพเพื่อการพัฒนาจากองค์ความรู้หลายแขนง รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ทางการศึกษา องค์ความรู้ทางการแพทย์ สุขภาพ และการสื่อสาร ตลอดจนการร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อเป็นคณะทำงานร่วมกัน และประสานพลังประชารัฐอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 73

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738