ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มิถุนายน 2561 / 14:12:26  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง" และงาน "เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง"
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง" และงาน "เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง"
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง" และงาน "เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง"พัฒนาระบบการผลิตและส่งเสริมการตลาด เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัด งานแสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของจังหวัด (Lanna Expo 2018) ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพิธีเปิดนิทรรศการ งาน “ชุมชนอยู่ดีมีสุข วิถีไทย วิถีพอเพียง” และ งาน “เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง” ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00-18.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าโถงนิทรรศการ 1 (Hall 1) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อม นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมต้อนรับ
นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กาแฟ, สตอเบอรรี่, ข้าว, ลำไย, นมโคคุณภาพสูงล้านนา ฯลฯ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบการผลิตและส่งเสริมการตลาด เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ให้แก่เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่สำคัญและมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างโอกาสทางการตลาด โดยการจัดกิจกรรม การจัดแสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดการจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) โดยในปี 2561 กำหนดจัดงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2561 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Lanna Expo 2018 ในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, เปิดโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญและมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1, เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรภายใต้ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยน้อมนำหลักของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทางปฏิบัติ
โดยมี กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรม สำหรับกิจกรรม เป็นการจัดแสดงสินค้าเกษตรที่สำคัญและมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อาทิ การจัดนิทรรศการการแสดงพัฒนาด้านการเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้, การจัดการแสดงผลผลิตรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรที่สำคัญและมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย พืชเมืองหนาว, ลําไย, สับปะรด (MD2), ถั่ว, งา และ กาแฟ และ การจัดกิจกรรมสาธิตกระบวนการผลิต/การแปรรูปสินค้าเกษตร ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้
ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการสินค้าเกษตรคุณภาพ และกิจกรรม “10 ฟาร์มสุข” พบปะเกษตรกรต้นแบบตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 10 สูตร เรียนรู้อาชีพความรู้เกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน, 10 สูตร work shop วิถีเกษตร วิถีพอเพียง เมนูอาหารสุขภาพดี เมนูอาหารแปรรูป การแจกฟรี 10 ต้นกล้าของเกษตรกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมรับของที่ระลึกตลอดงาน กิจกรรม 10 ฟาร์มสุข คือการเรียนรู้อาชีพความรู้เกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับ 10 บุคคลต้นแบบ โดยการพูดคุย เสวนา แนวทางการใช้ชีวิตพอเพียงกับบุคคลต้นแบบ อาทิ นายเสน่ห์ ทะพิงค์แก, นายรังสรรค์ กันธิยะ, นายสุรเชษฐ์ ตาคำมา, นายวิทยา นาระต๊ะ, นายชล เสาร์คำ, นางผ่องพรรณ สะหลี, นางสาวประทุม สุริยา, นางทองดี โพธิยอง, นายสมบัติ มั่งคำ, นายบุญทรง ยุติธรรม ฯลฯ, การแจกฟรี 10 สูตร เมนูอาหารสุขภาพดีการเรียนรู้เมนูอาหารแปรรูป อาทิ เมนู ครีมงาดำ, ธัญพืชอัดแท่ง, คุ๊กกี้กาแฟ, เค้กลำไย, คุ๊กกี้ลำไย, ถั่วลายเสือคั่วกรอบ, ไอศกรีมกาแฟ, สัปปะรดกวน, เค้กสัปปะรด, คุกกี้ถั่ว ฯลฯ, การให้ความรู้เกี่ยวกับ สินค้ากลุ่มเกษตรภาคเหนือตอนบน 1, การแจกต้นกล้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1, กิจกรรมการเชิญชวนประชาชนร่วมตอบคำถามรับของรางวัล และ กิจกรรม work shop วิถีเกษตร วิถีพอเพียง เมนูอาหารสุขภาพดี นำโดยศิลปินชื่อดัง ยิ่งยง ยอดบัวงาม มาร่วมสาธิตการทำเมนู ไข่อบอาโวคาโด ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 เวลา 16.00-17.00 น. ส่วนวันอื่นๆ ยังมีเมนู ฟักทองเชื่อมโบราณราดกระทิ, สลัดอาโวคาโด ธัญพืชซอสเสาวรสงาดำ, ปลาราสซอสเสาวรส, ถุงทองไส้รวม, แซนวิสข้าวดอยไส้อกไก่ลำไย, สลัดโรล, อกไก่อบผลไม้ ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ซูซิอาโวคาโด, น้ำลำไยหญ้าหวาน ฯลฯ สำหรับ เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรม และ ประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2478-9

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 83

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738