ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 27 มิถุนายน 2561 / 15:16:16  
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
พลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานราชการในจังหวัด ได้รับทราบและเข้าใจในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค (ไม่รวมอำเภอ) และส่วนกลางในภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ (หน่วยงานที่ประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยตัวชี้วัดของสำนักงาน ก.พ.ร.) เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ เรื่องการลดพลังงาน ดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 4.2 การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทราบและเข้าใจมาตรการลดใช้พลังงานในภาครัฐ และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน เพื่อให้การดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
สำหรับ การประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานได้รับทราบ และเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดทำข้อมูล การรายงาน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการการประหยัดพลังงานอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับการประเมินผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจน ให้คำปรึกษาการดำเนินงานตามมาตรการการลดใช้พลังงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ และการจัดทำรายงานของหน่วยงานมีความถูกต้อง สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรการประหยัดพลังงานที่ได้กำหนดไว้มากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738