ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มิถุนายน 2561 / 10:27:41  
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑
จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญปัญหาการค้ามนุษย์และร่วมมือร่วมใจป้องกันและปราบปรามให้ถึงที่สุด

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์วันต่อต้านการค้ามนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๖๑ ที่ ลานพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ และร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ให้หมดไป ตามที่รัฐบาลประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบกําหนด ให้ “วันที่ ๕ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนแสดงถึงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่น และตระหนักถึงความสําคัญของการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และด้วยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด ในลําดับต้นๆ ของประเทศไทยที่มีปัญหาสถานการณ์การค้ามนุษย์เกิดขึ้น ทั้งรูปแบบ การค้าประเวณี การบังคับใช้แรงงาน ตลอดจนการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่นๆ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยการขับเคลื่อนงานของทุกภาคส่วน ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน จึงตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ และร่วมมือร่วมใจในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในจังหวัดเชียงใหม่ให้หมดไป จากสถิติการดําเนินคดีการค้ามนุษย์ ประจําปี ๒๕๖๐ พบว่า มีการปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนทั้งสิ้น ๒๘ คดี แบ่งเป็นการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี จํานวน ๒๖ คดี การบังคับใช้แรงงาน ๑ คดี และการแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น ๑ คดี ซึ่งผลงานที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นถึงการทํางานของทุกฝ่าย ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และจริงจังที่จะแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจโรงแรม สถาบันการศึกษา และประชาชน ทั่วไป รวมจํานวน ๒๐๐ คน ซึ่งภายในงานฯ มีกิจกรรม ดังนี้ การแสดงดนตรีและกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์บนเวที กิจกรรมนันทนาการและตอบคําถามมอบรางวัล การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของส่วนราชการและผู้ประกอบการภาคธุรกิจโรงแรม และการจัดนิทรรศการความรู้และกิจกรรมของหน่วยงาน จํานวน ๑๘ แห่ง โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการค้ามนุษย์ จํานวน ๔ แห่ง การมอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กและเยาวชน ผู้ชนะการประกวดภาพวาดต่อต้านการค้ามนุษย์ จํานวน 4 คน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738