ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 มิถุนายน 2561 / 18:05:31  
พม. ขับเคลื่อนโครงการนำร่องภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ
พม. ขับเคลื่อนโครงการนำร่องภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ายด้านคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการนำร่องเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่ลานกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดตัว (Kick of) โครงการและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ชุมชนต้นแบบเชียงใหม่ เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งเป็นโครงการนำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการขับเคลื่อนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการ พร้อมด้วยคณะ ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน และประชาชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ ขับเครื่องโครงการ “ชุมชนต้นแบบเมืองเชียงใหม่ เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ซึ่งเป็นโครงการนำร่องขยายพื้นที่ชุมชนตัวอย่างในการขับเคลื่อนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของคนพิการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในอาคารสถานที่และบริการต่างๆรวมทั้งมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปและสอดคล้องกับกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
สำหรับพิธีเปิดตัวโครงการและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวันนี้นับเป็นการแสดงพลังที่มุ่งมั่นในการสร้างเมืองอนาคตแห่งการอยู่ร่วมกันของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันซึ่งจะประสบผลสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่ความเป็นเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนต้นแบบเมืองเชียงใหม่เมืองมรดกโลกเมืองอารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ รวมไปถึงการเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการที่สถานีบริการน้ำมันสันกำแพง


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 127

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738