ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มิถุนายน 2561 / 11:23:19  
ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น 1 ในแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาส เป็นการจัดสวัสดิการแก่ผู้มีรายได้น้อย โดยผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี ได้รับเดือนละ 300 บาท ส่วนผู้มีรายได้ตั้งแต่ปีละ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท ได้รับเดือนละ 300 บาท ทั้งนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561 มีการต่อยอดให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ต่อจากมาตรการระยะแรกที่เน้นให้การช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพเพียงอย่างเดียว ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิ์ได้รับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม ในเดือนมีนาคม-ธันวาคม 2561 ดังนี้ ผู้มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อปี จากเดิมได้เดือนละ 300 บาท เพิ่มเป็น 500 บาท ส่วนผู้มีรายได้ตั้งแต่ปีละ 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จากเดิมได้เดือนละ 200 บาท ปรับเพิ่มเป็น 300 บาท
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดโอกาสให้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่าง กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติไม่สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ โดยมีทีมไทยนิยมฯ เป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประชาชนที่มีคุณสมบัติข้างต้น และสอบถามถึงความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ รวมทั้งแนะนำแนวทางยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิได้จากทีมไทยนิยมฯ ประจำพื้นที่ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ www.epayment.go.th ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หลังจากนั้นกระทรวงการคลังจะออกบัตรฯ ให้ผู้มีสิทธิ เพื่อใช้รับสวัสดิการตามที่ภาครัฐกำหนด โดยจะมีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ มุ่งให้ประชาชนเติบโตด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระยะยาว ยั่งยืน มีเป้าหมายแก้ปัญหาความยากจน ให้ประชาชน มีรายได้ต่อปีสูงขึ้นกว่า 30,000 บาท

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738