ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มิถุนายน 2561 / 11:42:07  
สนทช. เดินหน้าบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ครอบคลุม 17 จังหวัด ภาคเหนือ ร่วมบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ
สนทช. เดินหน้าบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ครอบคลุม 17 จังหวัด ภาคเหนือ ร่วมบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ
สนทช. เดินหน้าบริหารทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ครอบคลุม 17 จังหวัด ภาคเหนือ ร่วมบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ เน้นทุกหน่วยงานต้องดำเนินการให้เกิดการสอดประสานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองประธานอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่” โดยมีนายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ หลายภาคส่วน ทั้งกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองทัพไทย รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม
การจัดเสวนาในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปี 2561 โดยได้มีการจัดเสวนาในระดับส่วนกลางไปแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ระดับพื้นที่ลุ่มน้ำได้รับรู้แผนและผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ สทนช. จึงได้จัดทำโครงการเสวนาการบริหารการจัด ทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่ จำนวน 4 ครั้งโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก จัดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ ครอบคลุม 17 จังหวัด ซึ่งการจัดเสวนาดังกล่าวจะทำให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน ระดับพื้นที่ลุ่มน้ำมีความเข้าใจ สามารถทราบถึงสถานการณ์น้ำ มีความเข้าใจ ทราบถึงสถานการณ์น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำหลาก ช่วงฤดูฝน ปี 2561 ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความพร้อม ด้านแผนงาน ด้านบริหารจัดการ การให้ความช่วยเหลือ ด้านเครื่องจักรเครื่องมือในการป้องกันละบรรเทาอุทกภัย
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่จะสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งภาคเหนือถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำของประเทศ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ ส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่กลางน้ำและปลายน้ำ อีกทั้งในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานด้านน้ำที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทำได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา โดยเฉพาะในประเด็นความพร้อมของแผนงาน การบริหารจัดการ ตลอดจนการรับมือกับวิกฤติภัยน้ำ
ทั้งนี้ ลุ่มน้ำแต่ละลุ่มมีความเกี่ยวข้องละเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจ ประสานบูรณาการการทำงาน เน้นสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล กำหนดทิศทางแผนงานโครงการ พร้อมบริหารจัดการมวลน้ำทั้งในยามภาวะปกติและภาวะวิกฤติแบบมีส่วนร่วม โดยทุกหน่วยงานต้องดำเนินการให้เกิดการสอดประสานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 77

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738