ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มิถุนายน 2561 / 12:15:14  
การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างจ้างงานผู้สูงอายุ ได้มีงานทำ มีอาชีพมีรายได้ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

การเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงวัยในการทำงาน เป็นการสนองตอบต่อเป้าหมายการปฏิรูปด้านสังคม รองรับการขยายตัวของ “สังคมสูงวัย” (Aging Society) ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ เพื่อเป็นหลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุเพราะแต่ละคนจะมีชีวิตอยู่นานขึ้นต้องใช้จ่ายเพื่อการบริโภคนานขึ้นแต่รายได้จากการทำงานลดลงหรือไม่มีเลย นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องการทำงานเพราะสุขภาพในวัย 60 ขึ้นไปในปัจจุบันแข็งแรงกว่าในสมัยก่อน และในระยะยาวสังคมผู้สูงอายุทำให้ขาดแคลนแรงงานใหม่และแรงงานอายุเฉลี่ยสูงขึ้น การให้ผู้สูงอายุอยู่ทำงานมากขึ้นหรือนานขึ้น เป็นการช่วยรักษาขนาดกำลังแรงงานโดยรวมไม่ให้ลดลงจนเกิดความขาดแคลน
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการจ้างงานผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างจ้างงานผู้สูงอายุในกลุ่มที่ไม่มีทักษะมากนัก โดยนายจ้าง บริษัท ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล สามารถหักรายจ่ายได้สองเท่าของรายจ่ายประเภทเงินเดือนหรือค่าจ้างบุคคลผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สำหรับคนที่มีค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน โดยสามารถขอให้สิทธินี้ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดภาระนายจ้างได้สูงถึงกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งกระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติการจ้างงานผู้สูงอายุ พ.ศ. ... เพื่อกำหนดกรอบการจ้างแรงงานภายใต้อาชีพที่เหมาะสม ขณะเดียวกันจะกำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจภาคเอกชนในการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่ม
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าในปี 2561 มีเป้าหมายดำเนินการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุจำนวน 15,600 คน ทั้งการทำงาน แบบมีนายจ้าง การรับงานไปทำที่บ้าน และอาชีพอิสระ รวมทั้งมีเป้าหมายในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อให้สามารถทำงานได้จำนวน 77,000 คน ในปี 2562 ระบบการจ้างงานผู้สูงอายุจะมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งตำแหน่งงาน ประเภทของงาน ลักษณะงานที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ การพัฒนาทักษะฝีมือ การคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม
ทั้งนี้ศูนย์บริการจัดหางานผู้สูงอายุ กรมการจัดหางาน เป็นศูนย์กลางที่ช่วยให้ผู้สูงอายุ ได้มีงานทำ มีอาชีพมีรายได้ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตั้งอยู่ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart job Center) ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังหางานได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สมัครทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/elderly หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมการ จัดหางาน 1694

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 83

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738