ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 29 มิถุนายน 2561 / 15:13:30  
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส และเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 2561 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 โดนได้มอบหมายให้ นายอิทตย์ เรืองวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒภาควิชาการ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด
ด้วยในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2558 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน ด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาด้านการศึกษาที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ Princess MahaChaki Award (PMCA) และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนดำเนินงานและพิจารณาครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล ดำเนินการทุกๆ 2 ปี โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจากทั้ง 11 ประเทศได้รับพระราชทานรางวัลแล้ว 2 ครั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2558 และ 11 ตุลาคม 2560
สำหรับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ ในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561 ซึ่งในการสรรหาครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้เปิดโอกาสให้องค์กรและบุคคลภายนอก ได้เป็นผู้สรรหาและเสนอชื่อได้ โดยมีข้อกำหนดคือ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่มีการคัดเลือกครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับประเทศ สรรหาและเสนอชื่อครูที่เคยได้รับรางวัลจากองค์กรของตนเอง , สถาบันศึกษาขั้นพื้นฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อ โดยสรรหาและเสนอชื่อครูในสัดกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานศึกษาของตน, สมาคม มูลนิธิ และองค์กรซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ มีสิทธิสรรหาและเสนอชื่อ โดยสรรหาและเสนอชื่อครูในสังกัดหรือครูที่ปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรของตน , ลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์เก่าอายุไม่น้อยกว่า 25 ปี มีสิทธิในการสรรหาและเสนอชื่อ โดยสรรหาและเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเคยสอนตน
ทั้งนี้ มูลนิธิรางวัลสมเด็กเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา เพื่อรับพระราชทานรางวัลสมเด็กเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัด และคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลางเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานให้บรรลุผลสำเร็จ อีกทั้งเพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส และเป็นธรรม


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 65

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738