ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 30 มิถุนายน 2561 / 22:57:20  
เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมโครงการ 6 X 4 รวมใจปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 3
เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมโครงการ 6 X 4 รวมใจปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 3
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดกิจกรรมโครงการ 6 X 4 รวมใจปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 3

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. ที่ข่วงอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์ อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ 6 X 4 รวมใจปั่น ปลุก ลุก สร้างกระแสรณรงค์ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 โดยมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้ครบ 6 เดือน จำนวน 19 คน และผู้ร่วมงานได้การประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกัน
โดยการดําเนินงานสู่เป้าหมายตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชั้น ในปีที่ 3 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการร่วมถวายความดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ส่งเสริมให้หน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่าย ขับเคลื่อน โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน โดยได้กําหนดให้มีการปั่นจักรยานสร้างกระแสรณรงค์ ภายใต้ โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน จํานวน 8 สายใน โดยภาคเหนือ เริ่มการปั่นวันที่ 27 มิถุนายน 2561 จากอําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรมนักปั่นจักรยานทั่วประเทศตลอดเส้นทาง จนถึงกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สําหรับจังหวัด เชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ 3 ของการเดินทาง รับช่วงต่อจากอําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มายังอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอเมืองเชียงใหม่และ อําเภอสารภี โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมนักปั่นจักรยานในอําเภอ ต่างๆ รวมทั้งบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขที่เข้าร่วม
ในปี 2559 - 2560 กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนการดําเนินโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรีทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ผลักดัน การขับเคลื่อนให้หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทั่วประเทศก่อให้เกิดความ ร่วมมือและเกิดกระแสในการเลิกสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ผ่านยุทธศาสตร์กลไกเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งกระจายอยู่ทุกตําบล ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ เน้น ลงมือทําสร้างพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับ การรณรงค์สร้างกระแส ซึ่งโครงการนี้สามารถทําให้คนไทยสมัครใจเลิกบุหรี่ได้จํานวน 1,130,705 คน และเลิกบุหรี่นานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปมีจํานวนประมาณ 129,174 คน ทั่วประเทศ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้าร่วมโครงการในปีที่ 1 จํานวน 12,653 คน และปีที่ 2 จํานวน 24,614 คน

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738