ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 2 กรกฎาคม 2561 / 15:32:51  
พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9
พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9
พิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 9 โดยขอผู้อบรมนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพที่สุจริต และกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแผนดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 รุ่น รุ่นละ 100 คน ซึ่งในรุ่นนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ในระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ 15 แห่ง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ สารภี หางดง เชียงดาว ดอยสะเก็ด ฝาง แม่อาย พร้าว สันทราย สันกำแพง ดอยเต่า แม่แจ่ม เวียงแหง ไชยปราการ และแม่ออน โดยค้นหาและนำส่งผู้เสพยาเสพติด ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองในระดับอำเภอแล้ว เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูฯศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 5 รวมทั้งสิ้น 99 คน โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการ 12 วัน แบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมและฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และระยะเวลาการฝึกทักษะอาชีพอีก 30 ชั่วโมง ซึ่งใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรและครูฝึก จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวีดเชียงใหม่ และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 โดยผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูฯ ได้มีสภาพทางกายที่ดี มีความพร้อมด้านจิตใจ และผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งกลับสู่ภูมิลำเนา โดยจะได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่เป็นระยะเวลา 12 เดือน
โอกาสนี้ ได้มอบใบประกาศ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ผ่านการประเมิน เน้นย้ำผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมด้านอาชีพ ไปประกอบอาชีพที่สุจริต และกลับเป็นคนดีของสังคมไม่หันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 101

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738