ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 3 กรกฎาคม 2561 / 15:38:20  
ธ.ก.ส. แจงผลความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่การเกษตรกร "บัตรเกษตรสุขใจ"
ธ.ก.ส. แจงผลความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่การเกษตรกร "บัตรเกษตรสุขใจ"
ธ.ก.ส. แจงผลการดำเนินงานตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย พร้อมหนุนอาชีพสร้างรายได้ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และความคืบหน้าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่การเกษตรกร "บัตรเกษตรสุขใจ"

นายสมศักดิ์ กุลวิจิตร์รัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ธนาคารได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ ซึ่งการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. มีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งด้านการพัฒนาตนเอง ในการให้ความรู้ทางการเงิน และส่งเสริมการออม มาตรการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ด้วยการสนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร เพื่อจ้างงานผู้ที่มีรายได้น้อยในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อรายย่อยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพ และมาตรการลดภาระหนี้สินในระบบและนอกระบบ ด้วยโครงการต่างๆ ซึ่งผลการดำเนินงานการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบของ ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้มีรายได้น้อยที่มีนอกระบบ จำนวน 9,693 ราย พบตัวแล้ว 6,983 ราย ยอดเงินสนับสนุนสินเชื่อ 27.9 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดำเนินการ 4,913 ราย
ด้านการดำเนินการตามโครงการ “บัตรเกษตรสุขใจ” ซึ่ง ธ.ก.ส. ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนสินเชื่อในการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันการเกษตร โดยให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ และใช้ QR Code แทนการใช้เงินสดเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไร้เงินสดของภาครัฐระยะเวลาการให้สินเชื่อ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2562 วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 7 ต่อปี รัฐบาลช่วยเหลือ ร้อยละ 2 และ ธ.ก.ส. ช่วยเหลือ ร้อยละ 1) ในระยะแรก ธ.ก.ส. กำหนดเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศ 898,484 ใบ จาก 1,019 สาขาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเป้าหมาย 14,789 ใบ จาก 36 สาขา ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการจ่ายบัตรกับเกษตรกร
ทั้งนี้ แนวทางการยกระดับชีวิตผู้มีรายได้น้อยของ ธ.ก.สง ทั้ง 3 มาตรการ 9 โครงการนั้น ธ.ก.ส. จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลของการดำเนินโครงการทำให้เกิดการจ้างงานสร้างโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและช่วยลดภาระหนี้นอกระบบและในระบบของผู้มีรายได้น้อย รวมถึงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร (บัตรเกษตรสุขใจ) เป็นโครงการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิต จะเห็นได้ว่าทั้งสองโครงการที่ช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริง เกษตรกรผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทุกวันในเวลาราชการ


ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 80

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738