ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 4 กรกฎาคม 2561 / 10:27:03  
องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเร่งรัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับราษฎร โอกาสนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะฯ พร้อมกับบรรยายสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นผู้แทนกรมชลประทานรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่น ปัจจุบันทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณค่าศึกษา IEE ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างโครงการได้ในช่วงปลายปีงบประมาณ 2562 3) โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโข่ง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 โดยให้สำนักงาน กปร. ร่วมกับกรมป่าไม้ กองทัพภาคที่ 3 และจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแนวทางดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขงและตำบลยางเปียง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่รัฐในการสัญจรเข้าสู่พื้นที่อำเภออมก๋อย โดยจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต รวมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางถนนวงแหวน รวม 8 โครงการ ปัจจุบันกรมป่าไม้ได้ยืนยันให้เข้าดำเนินงานโครงการได้ทันทีโดยให้ควบคู่ไปกับการยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่ป่า และจะต้องดำเนินงานจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 4) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำสบโขง เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริไว้เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงรับทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนด้านการคมนาคมและด้านแหล่งน้ำ จึงพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานเพื่อให้ราษฎรทั้งสองจังหวัดใช้เดินทางสัญจรข้ามแม่น้ำระหว่างอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้สะดวก ต่อมาเมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเมโลเด ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทรงรับทราบปัญหาด้านการสัญจรของนักเรียนที่จะต้องประสบปัญหาในการเดินทางในช่วงฤดูฝน เนื่องจากปัญหาน้ำหลากต่อเนื่องไม่สามารถขนส่งเสบียงอาหารเข้าไปยังศูนย์การเรียนได้ เป็นระยะเวลาถึง 6 เดือน จึงพระราชทานพระราชดำริให้พิจารณาออกแบบและก่อสร้างสะพานขนาดเล็กจำนวน 2 แห่ง เพื่อข้ามลำน้ำจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ มายังศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเมโลเด เพื่อให้ราษฎร ครู และนักเรียนสามารถสัญจรได้ในช่วงฤดูน้ำหลาก ปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างการออกแบบสะพานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เป็นลำดับต่อไป

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738