ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 กรกฎาคม 2561 / 15:15:47  
อบจ.เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต และทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
อบจ.เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต และทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
อบจ.เชียงใหม่ เปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และทำการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หวังพัฒนาหนองน้ำป่าแงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และทำการบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลขี้เหล็ก , เทศบาลตำบลสันโป่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง ที่ หนองน้ำป่าแง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่และสืบสาน ต่อยอดตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า กิจกรรมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ในโครงการเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนตามริมลำน้ำ ตลอดจนการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลการพัฒนาไปยังชุมชนอื่นๆ ได้แก่ ชุมชนสันโป่ง ชุมชนสะลวง
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยประชาชนและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้หน่วยงานราชการในพระองค์ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา จัดการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและอื่นๆ และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่ง ร่วมกับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่คัดเลือกชุมชนต้นแบบจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้คัดเลือกหนองน้ำป่าแง บ้านขี้เหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดเชียงใหม่ และได้เริ่มดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำดังกล่าว โดยการนำรถขุดตีนตะขาบแขนยาวและรถบรรทุกเทท้าย ในการขุดลอกหนองน้ำ กำจัดวัชพืช อาทิ ผักตบชวา จอกแหน พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไป


ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 62

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738