ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กรกฎาคม 2561 / 10:31:45  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าภาวะผูกผันและเงินอื่น
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ได้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากคลังกรมป่าไม้ของสำนักงานสุรินทร์ (เดิม) รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10,930 มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จำนวน 141,454.82 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทแปดสิบสองสตางค์) ซึ่งเป็นรายการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานาน และไม่มีผู้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหนักงานทรัพยาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ จึงขอประกาศให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าภาวะผูกผันและเงินอื่น โดยนำหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดต่อรับเงินคืนได้ที่ ฝ่ายบริหารงานการคลังสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 6 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2561
หากพ้นระยะเวลาที่กำหนด ติดต่อรับเงินคืนได้ที่ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์จะขอรับเงินแต่อย่างใด ซึ่งสำนักงานฯ จะนำเงินจำนวนดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินกรมป่าไม้ ต่อไป

ข่าวโดย : นฤมล วรรณพริ้ง
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 34

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738