ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กรกฎาคม 2561 / 13:06:50  
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันนี้ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายแนวทางแนวทางการจัดแผนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมรับฟังในการจัดแผน กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2561 – 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมรอยัลออคิด บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การวางแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค รวมถึงยุทธศาสตร์รายสาขา เพื่อให้เกิดเชื่อมโยงจังหวัดในกลุ่มจังหวัดและนอกกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง ความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ได้ผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกัน โดยให้วางแผนตามกรอบแนวยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความมั่นคง 2. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. การพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4.สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม5. การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัดคือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 49,828.163 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 31,142,602 ไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบเชิงเขา ร้อยละ 71 พื้นที่ทำการเกษตร ร้อยละ 10 และพื้นที่อยู่อาศัยร้อยละ 19 ของพื้นที่ทั้งหมดอาณาเขตติดต่อกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน ลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีศักยภาพในการเป็นเส้นทางเชื่อมต่อสู่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุน เชื่อมโยงสู่นานาชาติ ด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม การค้าการบริการ การท่องเที่ยวและบริการ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม.

ข่าวโดย : ณัฏฐ์ สินันตา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 76

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738