ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 กันยายน 2561 / 10:41:44  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัดความยากจน สนองโยบายของรัฐบาล
จังหวัดเชียงใหม่  เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อขจัดความยากจน สนองโยบายของรัฐบาล
เทป ที่ห้องประชุมนพบุรีศรีนครพิงค์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

จากโยบายของรัฐบาลได้มุ่งเน้นเพื่อจะลดความเลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยหลักการพัฒนาประเทศที่สำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” กอปรกับจังหวัดเชียงใหม่มีนโยบายที่จะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 9 มาขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อขจัดความยากจน สนองโยบายของรัฐบาลโดยมีเป้าหมายให้หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2,066 หมู่บ้าน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้ปรากฏเป็นรูปธรรมครบทุกหมู่บ้าน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดการประชุมพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม โมเดล การขับเคลื่อน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ต้องมีแนวคิด มีกลไก มีกระบวนการทำงาน และมีกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อเกิดการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในรูปแบบประชารัฐ ทำให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ชุมชนเข้มแข็ง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ข่าวโดย : คมสันต์ หล่อเถิน / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 51

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738