ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2561 / 13:06:28  
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐ
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อพัฒนาและเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้นำไปบริหารจัดการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางประชารัฐจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยมีประธานผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ 6 ประเภท , ผู้แทนนายอำเภอ , ท้องถิ่นอำเภอ , พัฒนาการอำเภอ , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้เป็นเจ้าของตลาด เจ้าหน้าที่และบุคลากรจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้มีการบรรยายหลักสูตรสัมมนาการบริหารจัดการตลาดประชารัฐที่ดี ในหัวข้อ “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางแนวคิด การสร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์ทางการบริหารการตลาด” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามโครงการตลาดประชารัฐ ให้เกิดผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรม รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนและผู้ประกอบการ สามารถยกระดับการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ ตลอดจน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำให้แก่ส่วนราชการ และผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐ ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ที่ให้ความสำคัญในการเพิ่มโอกาส เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้บนวิถีพอเพียง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการตลาดประชารัฐ 9 ประเภท ประกอบด้วย 1) ตลาดประชารัฐ Green Market 2) ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3) ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4) ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 5) ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6) ตลาดประชารัฐ Modern Trade 7) ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 8) ตลาดประชารัฐต้องชม 9) ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายดำเนินการด้านตลาดตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีมติให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการสินค้าที่จำหน่ายในตลาดประชารัฐให้มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้บริโภค สนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพหรือผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้สามารถขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าไปสู่ตลาดขนาดกลางหรือตลาดขนาดใหญ่ ต่อไป


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/สินาภรณ์ ใจเฉียง
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 52

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738