ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 กันยายน 2561 / 17:08:10  
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมทางวิชาการ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) เพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยจากการทำงานจริง
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดการประชุมทางวิชาการ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) เพื่อเพิ่มคุณภาพงานบริการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัยจากการทำงานจริง
วันนี้ (12 กันยายน 2561) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "R2R To Future Health Care" ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว โดยนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม และนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมต้อนรับ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "R2R กับแผนพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี" ด้วย

นายแพทย์ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้นำแนวคิดการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย หรือ R2R เพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชน ให้ผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้การแก้ปัญหาที่พบในการทำงานจริง หรือพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น โดยนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการสื่อสารไร้สาย ระบบ Internet of Things (IOT) อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง และ Big data นำมาสร้างสรรค์ผลงาน R2R ที่เปลี่ยนแปลงระบบงานบริการ เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้ให้บริการ และเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของผู้รับบริการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามค่านิยมองค์กร MOPH ของกระทรวงสาธารณสุข คือ Originality การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยในยุค Thailand 4.0 ทั้งการบริการ รักษา ส่งเสริม สุขภาวะที่ดีของประชาชน
สำหรับในปีนี้ มีผู้เสนอผลงานวิชาการ R2R เข้ารับการคัดเลือก 1,000 เรื่อง ผ่านการคัดเลือกเป็นผลงานวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยดีเด่นจำนวน 31 เรื่อง มีการนำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์แววดีมีลุ้นจำนวน 180 เรื่อง ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มาร่วมนำเสนอการประชุม พร้อมทั้งจัดนิทรรศการผลงานวิชาการวิชาการ R2R ดีเด่นจากกรมวิชาการ เขตสุขภาพ และหน่วยงานในกำกับ การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ การประกวดผลงานทางวิชาการ การประกวดผลงานวิชาการดีเด่น นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการจากนักวิจัยระดับมืออาชีพ และผลงานจากกลุ่มพัฒนานักวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้บุคลากรได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ การประชุมทางวิชาการ พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum) ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2561 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพจากทั่วประเทศกว่า 4,500 คน ได้แลกเปลี่ยนความรู้แนวคิด ประสบการณ์ รวมทั้งงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานจริง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัย นำไปปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและวงการสาธารณสุขต่อไป

ข่าวโดย : คมศักดิ์ หล่อเถิน / ขนิษฐา ดอกเข็ม
บรรณาธิการ : คมศักดิ์ หล่อเถิน
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 70

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738