ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 กันยายน 2561 / 09:12:35  
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร เน้นย้ำให้บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใสในการบริการประชาชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร เน้นย้ำให้บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใสในการบริการประชาชน
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร เน้นย้ำให้บุคลากรทำงานอย่างโปร่งใสในการบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 และเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม ความโปร่งใสในการบริการประชาชน จึงได้จัดให้มี “โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร สํานักงานที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้จัดอบรม ให้แก่เจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดสาขา ส่วนแยก เจ้าพนักงานที่ดินอําเภอทุกอําเภอ และเจ้าหน้าที่ ในสํานักงานที่ดิน รวมทั้งสิ้น 339 คน ทั้งนี้ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจหลักคือ การบริการประชาชนเกี่ยวกับการจด ทะเบียนสิทธิและนิติกรรม การออกเอกสารสิทธิในที่ดินและการรังวัดที่ดิน ในพื้นที่จังหวัด เชียงใหม่ มีหน่วยงานบริการ 22 สํานักงาน คือ สํานักงานที่ดินจังหวัด 1 แห่ง สํานักงาน ที่ดินสาขา 12 แห่ง สํานักงานที่ดินส่วนแยก 3 แห่ง และสํานักงานที่ดินอําเภอ 6 แห่ง การขับเคลื่อนภารกิจทั้งหมดต้องอาศัยบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ รวมไปถึงพนักงานจ้างเหมาอื่น ๆ ร่วมกันปฏิบัติงาน ส่งเสริมกันให้งานบริการประชาชนตามภารกิจ สําเร็จ ลุล่วง เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 52

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738