ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 กันยายน 2561 / 17:38:29  
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามความพร้อมสู่การเป็น Smart City
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามความพร้อมสู่การเป็น Smart City
ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ติดตามความพร้อมสู่การเป็น Smart City ก่อนประกาศพื้นที่นำร่อง โครงการ Smart Nimman ย่านถนนมินมานเหมินท์ และ Smart University ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ที่ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ Smart City ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหารือเกี่ยวกับโครงการ CMU Smart City-Clean Energy โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องในโครงการ Smart City ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมเกษตรกรรม การท่องเที่ยว และปัญหาเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ ให้ผู้ใช้งานได้เริ่มเรียนรู้และต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง ก่อนจะต่อยอดไปยังจังหวัดอื่นๆ ใกล้เคียงในอนาคต
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้สร้างและพัฒนาให้เป็นต้นแบบของเมืองอัจฉริยะ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้ทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม ภายใต้แนวคิด “เมืองน่าอยู่ ทันสมัย ให้ประชาคมในเมืองอยู่ดี มีสุข อย่างยั่งยืน” ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานทดแทนมากกว่า 50% ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากกว่า 30% , ใช้ระบบบริหารจัดการขยะและน้ำเสียได้ด้วยตัวเอง 100% พร้อมกับเป็นต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและครบวงจร นอกจากนี้ ยังมีระบบการสัญจรอัจฉริยะ ที่มีการรักษาความปลอดที่สามารถติดตามรถภายในมหาวิทยาลัยอย่างครอบคลุม มีการสัญจรสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งรถไฟฟ้าสาธารณะ รถตู้พลังงานขยะ ยังสนับสนุนให้มีการใช้จักรยานสาธารณเป็นทางเลือกอีกด้วย
สำหรับ โครงการส่งเสริมพื้นที่พิเศษสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ Smart City ที่เป็นโครงการของรัฐบาลจัดทำ ซึ่งมีการนำร่องแล้วในจังหวัดภูเก็ต ขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นหัวเมืองใหญ่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ SMART CITY ของจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี มีสุข” ได้แก่ Smart Economy , Smart Tourism และ Smart Agriculture แต่ยังไม่ทิ้งวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในรูปแบบล้านนา ขณะเดียวกัน ยังได้พัฒนาให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวสุขภาพ รองรับการพักรักษาตัวในระยะยาว และเป็นศูนย์กลางการให้บริการการรักษาเฉพาะทางในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ด้าน นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายให้เชียงใหม่มีความพร้อมเป็นเมือง Smart City ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้ใช้ถนนนิมานเหมินท์ ที่เป็นถนนสายเศรษฐกิจสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 – 2564) ภายใต้ชื่อ Smart Nimman อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตั้งกล้อง CCTV ของตำรวจ การสร้างระบบจุดจอดรถอัจฉริยะ เป็นต้น และโครงการ Smart University ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่การเป็น Smart City ซึ่งจะทำให้อำนวยความสะดวก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ที่จะมาเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อจะสามารถดำเนินงานในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738